LeMoyne Star

Star, block, patterns, LeMoyne, Star, Le Moyne